Fundusze Europejskie, Polska


Fundusze Europejskie, RP, PARP Group PFR, UE

Wybierz język:

pl en ru

Specyfikacja zakupów - warunki ogólne

 

1. Postanowienia ogólne

1.1    Ogólne Warunki Zakupu określane w dalszej część jako OWZ określają zasady współpracy dla Dostawców współpracujących z Rogum Kable Sp. z o.o
1.2    Dokonanie jakiejkolwiek czynności handlowej wobec spółki Rogum Kable jest równoznaczne z akceptacją OWZ. Żadne warunki określone przez dostawcę nie będą miały zastosowania wobec Rogum Kable, jeżeli nie zostaną zaakceptowane przez Rogum Kable w formie pisemnej lub elektronicznie - droga e-mail.

 

2. Zgodność z zamówieniem

2.1    Dostawca będzie dostarczał materiały/usługi zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz warunkami zamówienia na zakup. W przypadku konieczności spełnienia przez zamówiony materiał/usługę określonych badań, Dostawca zobowiązany jest do dołączenia odpowiedniego certyfikatu wraz z dokumentem dostawy.
2.2    Do produkcji wyrobów/wykonania usługi, objętych zamówieniem mogą być użyte tylko takie materiały, które spełniają wymagania jakościowe podane w karcie charakterystyki, specyfikacji technicznej lub wynikające z wcześniejszych uzgodnień z Dostawcą. Dostawca ma obowiązek pisemnego lub elektronicznie drogą e- mail powiadomienia odbiorcy o zmianach w wyrobie/usłudze i/lub procesie, a także uzyskania ponownej akceptacji na realizację zamówienia. Dostawca ma obowiązek przekazania swoim dostawcom wymagań dotyczących dokumentacji związanej z zakupem oraz przeprowadzania przeglądów wspólnie z Rogum Kable.
2.3    Dostawca będzie każdorazowo potwierdzał podany przez Rogum Kable termin realizacji zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej drogą e-mail, a gdy wprowadzi w tym harmonogramie jakiekolwiek zmiany, uprzedzi o tej zmianie spółkę Rogum Kable w formie pisemnej lub elektronicznej- drogą e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany w zamawianym asortymencie lub poszerzenie zakresu zamówienia są podstawą do negocjacji nowych terminów realizacji. Nowe terminy muszą być ustalone pisemnie lub elektronicznej - drogą e-mail.
2.4    Dostawca w terminie do 2 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzi pisemnie jego przyjęcie do realizacji. Brak w potwierdzeniu zastrzeżeń, co do proponowanych w zamówieniu warunków, będzie traktowane na równi z ich przyjęciem.
2.5    Dostawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie lub w formie elektronicznej - drogą e-mail Rogum Kable o każdym powstałym wyrobie niezgodnym powiązanym z zamówieniem, oraz uzyskać zgodę na zatwierdzenie takiego materiału.

 

3. Cena i płatność

3.1    Cena za materiał/usługę jest podawana na zamówieniu i będzie miała zastosowanie do momentu uzgodnienia przez strony nowej ceny w formie pisemnej w formie elektronicznej - drogą e-mail. O ile nie zostanie inaczej uzgodnione w formie pisemnej lub w formie elektronicznej - drogą e-mail, cena podana dla danego materiału/usługi będzie ceną stałą.
3.2    Płatności będą realizowane w terminie ustalonym i wskazanym na dokumencie potwierdzającym zakup-sprzedaż wystawionym przez Dostawcę.

 

4. Dostawa i przeniesienie własności

4.1    Uzgodnione warunki dostawy jeśli nie określono inaczej, będą realizowane zgodnie z „INCOTERMS 2010” z uwzględnieniem zmian aktualizacyjnych. Akceptowalną klauzulą dla dostawcy będzie „DAP”, miejsce wskazane w zamówieniu.
4.2    Dostawca zapakuje części zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Rogum Kable.

 

5. Gwarancja, przydatność do przewidywanego zastosowania

5.1    Dostawca bezzwłocznie poinformuje pisemnie lub w formie elektronicznej - droga e-mail odpowiedniego odbiorcę oraz odpowiedni dział zakupów w Rogum Kable o wszelkich wadliwych materiałach, wykrytych lub przewidywanych do wykrycia, które zostały wysłane do Rogum Kable.
5.2    Dostawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przesłaną dokumentacją wg najlepszej swojej technicznej wiedzy.

UWAGA: Rogum Kable oraz nasi Odbiorcy i ich władze nadzorujące, zastrzegają sobie prawo do kontroli Dostawcy, wszelkich uzgodnień dotyczących zamówień oraz wszystkich innych stosownych zapisów.

 

6. Odpowiedzialność za wady lub inne niezgodne dostawy

6.1    Stwierdzone wady jakościowe wyrobu lub braki ilościowe Rogum Kable niezwłocznie zgłasza Dostawcy w formie pisemnej lub elektronicznie - drogą e-mail ustalając sposób i warunki uwzględnienia reklamacji.
6.2    Jeżeli wadliwy materiał nie może zostać bezzwłocznie (termin ustalony przez strony i potwierdzony w formie pisemnej lub elektronicznie -drogą e-mail) wymieniony lub, jeżeli wystąpi ryzyko zakłóceń w produkcji Rogum Kable lub zakłóceń w dostawach realizowanych przez Rogum Kable, spółka Rogum Kable będzie miała prawo, bez uzyskania zgody Dostawcy i na jego koszt do anulowania w całości lub w części zakupu, a także do dokonania zakupu zastępczego od innego(ych) dostawcy(ów).
6.3    W przypadku, gdy dostawa nie zawiera ilości określonych w zamówieniu, spółka Rogum Kable będzie miała prawo domagać się bezzwłocznego naprawienia nieprawidłowości, a Dostawca zrekompensuje Rogum Kable wszystkie koszty wynikające lub związane z opóźnieniem lub brakami w dostawie. Jeżeli dostawca dostarczył ilości przekraczające ilości zamówione przez Rogum Kable, spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za przyjęcie dostawy, przechowywanie i dodatkowo będzie miała prawo do zwrócenia Dostawcy nadwyżki na jego koszt i/lub do uzyskania zwrotu kosztów składowania od Dostawy.
6.4    W przypadku opóźnienia dostawy, Rogum Kable ma prawo do anulowania w całości lub w części zakupu, które Rogum Kable uzna za nieprzydatne z powodu opóźnionej dostawy i dokonania zakupów zastępczych od innych dostawców. Dostawca zrekompensuje Rogum Kable i zwolni ją z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów, strat i szkód poniesionych lub wynikłych albo związanych z opóźnioną dostawą.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1    Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego lub drogą elektroniczną e-mail zawiadomienia spółki Rogum Kable o każdorazowej zmianie swojego adresu. Brak zawiadomienia powoduje, że korespondencja kierowana na adres podany w ostatniej umowie, zamówieniu lub innej czynności handlowej uważana jest za doręczoną.
7.2    Rogum Kable, jego klienci i władze nadzorujące rezerwują sobie prawo dostępu do wszystkich uzgodnień związanych z zamówieniem oraz do wszystkich stosownych zapisów.
7.3    Dostawca ma obowiązek przekazać swoim dostawcom, wymagania jakie mają być zastosowane w dokumentacji dotyczącej zakupu dla Rogum Kable oraz wymagania dotyczące logistyki łańcucha dostaw. Rogum Kable przyjmuje, że Dostawca Rogum Kable przekazał wymagania dotyczące surowców i materiałów swoim Dostawcom przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. W innych przypadkach potwierdzenie przekazania wymagań należy przekazać elektronicznie drogą e-mail lub pisemnie.
7.4    W przypadku wyłączenia tylko niektórych z postanowień OWZ, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
7.5    Strony zgodnie postanawiają, że podejmą próby polubownego załatwienia sporów wynikłych w związku z realizacją zamówienia, zanim skierują sprawę do rozstrzygnięcia przez właściwy Sąd Gospodarczy.
7.6    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWZ zastosowania mają przepisy Kodeksu cywilnego.
7.7    OWZ są podawane do wiadomości dostawców przez ich umieszczenie na końcu Zamówienia, a w przypadku korespondencji elektronicznej poprzez umieszczenie ich treści w załączniku do tej korespondencji.

                

Zatwierdził:

Agnieszka Franka

Dyrektor ds. Zaopatrzenia

11.07.2022r.