Fundusze Europejskie, Polska


Fundusze Europejskie, RP, PARP Group PFR, UE

Wybierz język:

pl en ru

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o poufności

 

zawarta w dniu ……… w ……………………….. , pomiędzy

ROGUM KABLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grunwaldzka 66, 83-000 Pruszcz Gdański wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010054 NIP 957-00-17-373, REGON 002836560, zwaną dalej „ROGUM”

reprezentowaną przez…….

a


reprezentowanym przez…………… zwanym dalej Partnerem”

zwanymi dalej łącznie „PARTNERAMI”

 

§1

 1. PARTNER zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich danych, materiałów, dokumentów oraz informacji otrzymanych lub uzyskanych od ROGUM w toku współpracy oraz w związku ze współpracą [„Informacje poufne”].
 2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w zdaniu poprzednim wiąże PARTNERA także w przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania jakiejkolwiek współpracy pomiędzy PARTNERAMI, a kontakty PARTNERÓW zakończą się na etapie negocjacji. W takim przypadku obowiązek ten obejmuje wszelkie Informacje poufne otrzymane lub uzyskane przez PARTNERA w toku i w czasie negocjacji.

 

§2

 1. Informacje poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ROGUM w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Dla celów niniejszej Umowy pod pojęciem Informacje poufne rozumie się wszelkie dane, wiedzę, materiały i informacje, w szczególności o charakterze gospodarczym, organizacyjnym, finansowym, prawnym, przekazane PARTNEROWI bezpośrednio, a także zawarte we wszelkich dokumentach (notatkach, analizach, opracowaniach i interpretacjach), i w każdej możliwej formie (ustnej, pisemnej, graficznej, elektronicznej).
 3. Każde Informacje ujawniane PARTNEROWI po dacie zawarcia niniejszej Umowy, uważane będą za Informacje poufne.

 

§3

 1. Obowiązek zachowania poufności wiąże PARTNERA niezależnie od tego, czy PARTNER otrzymał je bezpośrednio od ROGUM, czy też za pośrednictwem jego podwykonawców, bądź też osób trzecich działających w imieniu lub na zlecenie ROGUM, bez względu na nośnik, sposób i formę przekazania Informacji poufnych.
 2. Obowiązek zachowania poufności obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania podmiotom i osobom trzecim, z wyjątkiem wykorzystywania ich przez PARTNERA w celu przygotowania/negocjacji warunków współpracy z ROGUM, a także niniejszej Umowy.

 

§4

 1. Ujawnione PARTNEROWI Informacje Poufne pozostają wyłączną własnością ROGUM.
 2. Ujawnienie Informacji Poufnych PARTNEROWI przez ROGUM w żadnym razie nie oznacza przyznania PARTNEROWI jakiegokolwiek prawa do ich posiadania, rozpowszechniania czy wykorzystywania, poza granicami wskazanymi niniejszą Umową oraz ustalonymi przez PARTNERZY zasadami współpracy.
 3. PARTNER jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania ROGUM wszystkich będących w jego posiadaniu Informacji Poufnych, jeżeli ROGUM tego zażąda.

 

§5

 1. Dokumenty zawierające Informacje Poufne powinny zostać przekazane osobie upoważnionej lub przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym z zaznaczeniem „do rąk własnych”. Informacje przekazywane ustnie powinny być uzupełnione stosowną notatką pisemną
 2. Informacje Poufne powinny być w sposób właściwy zabezpieczane przez PARTNERA, w szczególności zabezpieczający przed dostępem do Danych osób nieuprawnionych.
 3. PARTNER zobowiązuje się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy wszystkie osoby, które ze względu na zakres wykonywanych obowiązków przy realizacji Umowy uzyskają dostęp do Informacji Poufnych, w tym członków swoich władz, pracowników, podwykonawców oraz współpracowników.
 4. PARTNER przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za wszelkie następstwa naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez osoby wskazane powyżej.

 

§6

 1. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych nie dotyczy sytuacji, gdy bezwzględny obowiązek ich udostępnienia, wynika z powszechnie obowiązujących na terytorium RP przepisów prawa, a podmioty lub osoby do tego uprawnione wystąpią ze stosownym zażądaniem wobec PARTNERA.
 2. PARTNER jest zobowiązana niezwłocznie poinformować ROGUM o zgłoszeniu żądani,a o którym mowa w ust 1 powyżej. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie takiej informacji będzie zabronione przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub decyzją odpowiedniego, uprawnionego organu żądającego udostępnienia Informacji Poufnych.
 3. Powiadomienie ROGUM, o którym mowa powyżej, winno być dokonane
  w miarę możliwości przed udzieleniem Informacji Poufnych podmiotowi bądź osobom uprawnionym do żądania ich udostępnienia.
 4. Zasad dotyczących zachowania poufności określonych niniejszą Umową nie stosuje się do informacji, nawet gdyby stanowiły Informacje Poufne, które:
  1. w chwili ich ujawniania są powszechnie znane,
  2. PARTNER wejdzie w ich posiadanie za pośrednictwem osoby trzeciej, niezobowiązanej do zachowania poufności wobec ROGUM (w takim wypadku PARTNER obowiązana będzie powiadomić ROGUM o tym fakcie niezwłocznie, oraz o rodzaju i źródle informacji, pod warunkiem, że nie naruszy to innych zobowiązań umownych lub przepisów powszechnie obowiązujących lub obowiązujących PARTNERA)

 

§7

Obowiązek zachowania poufności w zakresie wskazanym niniejszą Umową, wiąże PARTNERÓW przez cały czas prowadzenia współpracy, jak również wszelkich negocjacji oraz bezterminowo po zakończeniu lub rozwiązaniu współpracy.

 

§8

 1. PARTNER zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody poniesione przez ROGUM w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień niniejszej Umowy.
 2. W razie ujawnienia wbrew niniejszej umowie jakiejkolwiek Informacji Poufnej przez PARTNERA lub osoby za które odpowiada, PARTNERA zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości …………. PLN za każdy wypadek naruszenia obowiązku poufności.
 3. Kara umowna o której mowa powyżej ma zastosowanie także w przypadku nie wykonania żądania do zwrotu Informacji Poufnych o którym mowa w §4 ust 3.
 4. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przenoszącej zastrzeżoną karę.

 

§9

 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obu PARTNERÓW.
 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy PARTNERZY będą rozstrzygać polubownie, a na wypadek nie dojścia do porozumienia poddadzą rozstrzygnięciu rzeczowo właściwemu sądowi powszechnemu w Gdańsku.

 

§10

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.


Podpisy

 

ROGUM

PARTNER

 


 

Pobierz:

Pobierz Pobierz pdf