Fundusze Europejskie, Polska


Fundusze Europejskie, RP, PARP Group PFR, UE

Wybierz język:

pl en ru

Warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

ROGUM KABLE SP. ZO.O.

 

£1. Przedmiot

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe [Warunki] obowiązują dla umów zawartych z Klientami przez Rogum Kable Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 66, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000010054, o numerze identyfikacyjnym NIP 957-00-17-373, o kapitale zakładowym 2.268.500 zł. [Rogum] w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej dotyczącej produkcji i sprzedaży przewodów elektroenergetycznych [Przewody].
 2. Warunki są umieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rogum.com.pl w formie umożliwiającej przechowywanie i odtwarzanie ich w każdej chwili, tak iż każdy może się o nich łatwo dowiedzieć.
 3. Warunki stają się wiążące dla Klienta z chwilą złożenia zamówienia, chyba że po otrzymaniu oferty od Klienta w sposób wyraźny nie wyrazi zgody na zawarcie umowy na ich podstawie.
 4. W przypadku wejścia w życie Warunków w czasie trwania pomiędzy Rogum a Klientem stosunku umownego o charakterze ciągłym Warunki stają się wiążące w zakresie nie sprzecznym z wcześniej zawartą umową o współpracy oraz jeżeli Klient nie dokona jej wypowiedzenia w najbliższym możliwie terminie.

 

£2. Zapytanie ofertowe

 1. Klient składa Zapytanie o przedstawienie oferty w formie pisemnej wg ustalonego wzoru, w tym w drodze faxu oraz drogą poczty elektronicznej e-mail na adresy i nr telefonów Działu Marketingu Rogum [Zapytanie ofertowe]. Zapytanie ofertowe nie spełniające tych warunków będzie podstawą do sporządzenia i przedstawienia Klientowi Oferty, o ile przedmiot zamówienia wskazany w zapytaniu ofertowym będzie to umożliwiał.
 2. Każde Zapytanie ofertowe powinno zawierać:
  1. nazwa firmy + NIP
  2. specyfikację przewodu
  3. przekrój
  4. ilość (podana w metrach)
  5. informację czy przewód ma być w jednym lub kilku odcinkach
  6. dane osoby kontaktowej, nr telefonu.
 3. W przypadku złożenia zapytania o przedstawienie oferty Przewodu spoza asortymentu Rogum (przewodu nietypowego) dodatkowo w zamówieniu Klient musi podać:
  1. przekrój
  2. ilość żył
  3. napięcie
  4. nazwa katalogowa
  5. informacja o zastosowaniu
  6. rodzaj izolacji
  7. max temp pracy
  8. elastyczność
  9. informacja czy przewód ma być wykorzystywany w wodzie: słodkiej/morskiej/pitnej
  10. informacja czy potrzebna jest gwarancja, deklaracja zgodności, gwarancja

 

£3. Oferta

 1. Po złożeniu Zapytania o przedstawienie oferty Rogum niezwłocznie, nie wcześniej niż po ustaleniu możliwości produkcyjnych oraz stanów magazynowych zgodnie z Systemem Zarządzania Biznesem obowiązującym w Rogum {IRIS} przedstawi w formie odpowiedniej do zapytania ofertę zawierającą co najmniej [Oferta]:
  dokładna nazwa przewodu
  cena fabryczna + rabat/cena ofertowa
  informacja o minimum produkcyjnym i o nadwyżkach produkcyjnych, które zostaną zafakturowane
  terminy realizacji od momentu złożenia Zamówienia
  informacjach o fakturowaniu palet i bębnów i możliwości ich zwrotu
  informacjach o płatnościach za transport
  jeżeli brak przewodu z zapytania – propozycji zamiennika i jego ceny
  informacja czy przewód oznaczony w Zapytaniu ofertowym Rogum posiada w magazynie lub powinien go wyprodukować.
 2. Oznaczona w ofercie cena gwarantuje Państwu: najwyższą jakość produktów, opiekę handlową, gwarancję, doradztwo techniczne, dostawę na czas.
  WSZYSTKO W CENIE PRZEWODU.
 3. Rogum oferuje odpłatne usługi serwisowe w zakresie naprawy uszkodzeń przewodów. Usługa ta jest nieodpłatna dla przewodów objętych gwarancją Rogum. Usługi serwisowe są świadczone zgodnie z Warunkami Świadczenia Serwisu i udostępniane na życzenie Klienta.

 

£4 Zamówienie

 1. Na podstawie przedstawionej Klientowi Oferty Klient ma prawo złożyć Zamówienie, którezostanie zrealizowane na warunkach określonych w tej Ofercie.
 2. W przypadku złożenia zamówienia od nowego Klienta, który nie widnieje w bazie Rogum, przed złożeniem oferty Rogum może zażądać informacji o nr KRS lub danych wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a także kopii stosowanych dokumentów rejestrowych, w tym potwierdzających nadanie numerów identyfikacji podatkowej. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnego z treścią Oferty.
 3. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy tylko w przypadku, jeżeli w treści oferty Rogum zostanie zamieszczona informacja, o której mowa w £ 3 ust. 1 lit. h niniejszych Warunków – brak Przewodu w magazynie. Termin na odstąpienie od umowy w warunkach o których mowa w zd. 1 wynosi 2 dni robocze licząc od dnia doręczenia do Klientowi Oferty.
 4. Jakiekolwiek zmiany dotyczące realizacji zamówienia przez Klienta są możliwe wyłącznie w wybranych przypadkach w zależności od rodzaju zmiany i etapu produkcji.

 

£5. Cena

 1. 1. Cena Przewodów podana w obowiązującym cenniku Rogum lub Ofercie Partnera jest uzależniona od rynkowej wartości/ceny miedzi. W przypadku zmian rynkowej wartości/ceny miedzi o nie mniej niż 5%, Rogum będzie uprawnione do zmiany ceny Przewodów o taki procent o jaki w związku ze wzrostem cen miedzi wzrosły koszty ich produkcji.
 2. 2. Zmiany cen Przewodów dotyczących złożonego Zamówienia odbywać się będzie na podstawie przesłanej przez Rogum nowej pisemnej treści Oferty z uzasadnieniem i wyliczeniem zmiany cen.

 

£6. Dostawa

 1. 3. Przy Zamówieniach:
  do 3.000,00 zł netto – koszt załadunku, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, wyładunku ponosi Klient; ryzyko uszkodzenia lub utraty Przewodów przechodzi na Klienta z chwilą postawienia Przewodów do załadunku.
  Od 3.000,00 zł netto – koszt załadunku, transportu, ubezpieczenia na czas transportu ponosi Rogum; koszt wyładunku na miejscu dostawy ponosi Klient; ryzyko uszkodzenia lub utraty Przewodów przechodzi na Klienta z chwilą postawienia transportu do wyładunku.
 2. Przewody dostarczane są według wskazania ilościowego w metrach bieżących i mierzone są przy pomocy certyfikowanych liczników. Metry bieżące przedstawione na przewodzie za pomocą nadruku są stosowane wyłącznie w celach poglądowych i nie mogą być podstawą do roszczeń ze strony klienta Rogum nie ponosi kosztów cięcia Przewodów na odcinki lub części, jak i nie bierze odpowiedzialności za wykonanie cięcia, które nie zostały uwzględnione i zaakceptowane przez Rogum w treści Oferty.
 3. Zamówione Przewody dostarczane będą w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniami w czasie transportu w sposób określony normami lub w sposób stosowany przez Rogum.
 4. Koszt opakowania Produktów, w szczególności bębnów i palet, nie stanowi elementu ceny Przewodów i będzie osobno rozliczany na podstawie zwyczajowo przyjętych dokumentów księgoworozliczeniowych.
 5. Klient nie może odmówić odbioru Przewodów, chyba że stwierdzi protokolarnie z udziałem przewoźnika (na piśmie pod rygorem nieważności) widoczne zewnętrzne uszkodzenie opakowania. Braki
  ilościowe, niezgodność lub niekompletność dostawy z zamówieniem, braki dokumentacji nie stanowią podstawy do odmowy odbioru Przewodów. W części brakującej Klient ma prawo zgłosić reklamację
  wyłącznie na zasadach udzielonej Gwarancji.

 

£7. Płatności

 1. Zapłata należności Dostawcy przez Odbiorcę odbywać się będzie na podstawie wystawionych faktur VAT.
 2. Termin i sposób zapłaty wskazany jest każdorazowo na fakturze VAT.
 3. Termin zapłaty liczy się od dnia dostarczenia towaru razem z fakturą lub dostarczenia faktury drogą poczty elektronicznej e-mail w dniu wysłania dostawy, jeżeli miejsce doręczenia faktury oraz miejsce dostawy są różne.
 4. Datą zapłaty jest data zaksięgowania należności na rachunku Rogum.
 5. Nieterminowa zapłata wymagalnej należności, pomimo pisemnego wezwania Klienta do jej uregulowania, może być powodem wstrzymania dalszych dostaw.

 

£8. Gwarancja

 1. Rogum udziela Klientowi gwarancji jakości na Przewody zgodnie z Warunkami Gwarancyjnymi obowiązującymi w Rogum oraz na podstawie niniejszych Warunków na okres 12 miesięcy od daty dostawy z wyłączeniem przepisów rękojmi przewidzianej przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964.16.93 ze zm.). Dokument potwierdzający Warunki Gwarancyjne jest dostarczany Klientowi tylko na wyraźne życzenie złożone w formie pisemnej lub e-mail. [Gwarancja].
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu dostawy do przeprowadzenia kontroli ilościowej i badania tożsamości dostarczanych wyrobów zgodnie ze złożonymi zamówieniami, pod rygorem utraty
  uprawnień z Gwarancji.
 3. Wszelkie nieprawidłowości Przewodów podlegają rozpoznaniu na zasadach Gwarancji na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Klienta dokonanego w terminie 3 dni od wykrycia nieprawidłowości[Reklamacja]
 4. Wraz z Reklamacją, o ile nie dotyczy ona braków ilościowych, Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia przewodu do dyspozycji dostawcy tj. umożliwienia przeprowadzenia potrzebnych ekspertyz oraz odbioru towaru przez dostawcę. Jeżeli powstanie taka konieczność istnieje możliwość wysłania przedstawiciela Rogum do siedziby Klienta w celu dokonania oględzin Przewodu na miejscu. Po dokonaniu oględzin sporządzany jest pisemny protokół, który powinien zostać podpisany przez przedstawiciela Rogum oraz Klienta. Ustalenia poczynione w protokole stanowią podstawę do uwzględnienia bądź odmowy uznania zgłoszonej reklamacji.
 5. Rogum zobowiązany jest do wymiany wadliwych wyrobów po przedstawieniu mu jakościowych wyników badań lub po wskazaniu przez Klienta objawów wadliwości dostarczonego wyrobu, o ile potwierdzą się one w badaniu przeprowadzonym przez Rogum.
 6. Rogum zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta, a jeżeli termin ten nie może być dochowany z uzasadnionych przyczyn – Rogum powiadomi o tym Klienta pisemnie.
 7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji przesłany przez Klienta towar pozostawiany jest w magazynie Rogum z możliwością odbioru towaru w godzinach pracy Rogum. Odbiór towaru w okolicznościach wymienionych w zd. 1 odbywa się wyłącznie na koszt Klienta.
 8. Postępowanie reklamacyjne nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczenia zapłaty za daną dostawę, jak i za zaległe lub przyszłe należności, chyba że Strony porozumieją się w zakresie odroczenia terminu płatności. Ustalenie to musi zostać sporządzone i potwierdzone w formie pisemnej.

 

£9. Poufność

Klient zobowiązany jest do nieokreślonego w czasie, zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z jej realizacją zawartej na podstawie Warunków umowy, a także zobowiązuje się do wzajemnego przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, przez którą rozumie się w szczególności nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą [Klauzula poufności] 

Informacje i dokumenty objęte Klauzulą poufności mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu ustalonym przez Klienta i Rogum, a ich ujawnienie wymaga pisemnej zgody drugiej strony pod rygorem
nieważności. 

Naruszenie Klauzuli poufności stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, jeżeli prawo to zostanie wykonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez niego wiadomości o
naruszeniu, a także może stanowić podstawę do odmowy realizacji Zamówień złożonych lub mających być złożone w przyszłości, co nie stanowi żadnego czynu niedozwolonej konkurencji, ani ograniczenia
dostępu do rynku.

 

£10. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych Warunkami stosuję się odpowiednio przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów [Wybór
prawa].

Spory poddane zostają pod rozstrzygnięcie polskiego sądu właściwego terytorialnie dla Rogum [Wybór Sądu].

Zmiany, wypowiedzenia, oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy zawartej z użyciem Warunków, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, której z wyjątkami wynikającymi z
Warunków, nie spełnia forma faxu oraz e-mail [Klauzula formy pisemnej].

Warunki oraz ich zmiany wchodzą w życie z dniem ich podpisania przez Zarząd Rogum i zamieszczenia na stronie internetowej www.rogum.com.pl i mają zastosowanie do umów zawartych wskutek Zamówienia złożonego po tej dacie. Do umów zawartych wskutek Zamówień złożonych przed dniem ogłoszenia zmiany – mają zastosowanie Warunki o treści dotychczasowej.